Timeline | Artortenet

Zoom: egér görgetés. Időtengely előre-hátra: egér rákattintás és mozgatás

Legfrissebb...

1867. évi XIV. tc a kvótáról

  1. évi XIV. törvénycikk

azon arányról, mely szerint a magyar korona országai az 1867. évi XII. törvénycikkben a sanctio pragmatica folytán közöseknek ismert államügyek terheit ezentúl viselik

  1. §Az arány, mely szerint a pragmatica sanctio folytán az 1867:XII. törvénycikkben közöseknek ismert államügyek költségei a magyar korona országai és Ő Felsége többi országai által viselendők, az idézett törvénycikk 19. és 20. szakaszában körülirt módon kölcsönös egyezmény utján, a magyar korona országaira nézve 30, s Ő Felsége többi országaira nézve 70 százalékban állapittatik meg. 
  2. §Ezen hozzájárulási arány, szintén a magyar korona országai és Ő Felsége többi országai közös megállapodása szerint, 10 évig marad érvényben, és pedig 1868. évi január 1-től 1877-dik évi deczember 31-éig.
  3. §Az 1867:XII. tc. 64. §-ának azon intézkedése, mely szerint a vámokból befolyó jövedelmek mindenekelőtt a közös költségek fedezésére forditandók, akkép egészittetik ki, hogy a vámok tiszta jövedelméből előbb a közös vámvonalon átvitt, adó alá vetett tárgyak után járó adó-visszatéritések fedeztetnek, és az azután fenmaradó felesleg fordittatik a közös költségek közös fedezésére.
  4. §Mind a magyar korona országai, mind Ő Felsége többi országai kötelesek a közös kiadási járulékok fedezésére havi bevételeik egy részletét, mely ezen bevételekhez oly arányban van, mint összes járulékuk összege az illető évi kiadási budgetök főösszegéhez, minden hónapban beszolgáltatni. Ha a havi részletek ama hozzájárulási tartozás összegét nem érnék fel: kötelezik az emlitett országok magukat, a különbözetet, bevételeikre való tekintet nélkül, teljesen beszolgáltatni, és pedig oly időközökben, hogy a közös pénzügyi háztartás fen ne akadjon.
  5. §Jelen törvény akkor lép életbe, ha mindazon föltételek, melyekhez az 1867:XII. törvénycikk életbeléptetése magában az idézett törvénycikkben kötve van, teljesülnek.

Ferenc József által szentesítve 1867. december 27-én.

Forrás: 1000ev.hu, Wolters Kluwer

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Pénztörténeti cikksorozat a HVG-ben

2017 08 Korona bevezetese icon   2017 08 Kiegyezes megallapodas icon   2016 08 Forint bevezetes icon   2016 07 PengoInflacio icon   2017 01 Pengo cimlap icon   2016 12 1816 OeNB icon   2012 02 1811 devalv icon