Métermérték bevezetése 1874

1874. évi VIII. törvénycikk a métermérték behozataláról

 1. § A magyar korona országaiban az eddig használt mértékek helyett uj mértékrendszer hozatik be, melynek alapja a méter tizes felosztással és többszörözéssel.
 2. § Alapmértékül az országos levéltárban őrzött platinapálczán két vonással jelzett távolság szolgál, mely 1870. évben a magyar kormány és a franczia kormány részéről kiküldött bizottság által a párisi állami levéltárban lévő eredeti méterpálczával métre des archives) egybehasonlittatván, ahoz mérve a fagypont felett 16 Celsius foknyi mérsékletnél 1.00000219 méternek találtatott.
 3. § A hosszmérték egysége a méter.

A méter tizedrésze a deciméter, századrésze a centiméter, ezredrésze a milliméter.

Ezer méter a kilométer, tizezer méter a miriaméter.

 1. § Térmértékek a hosszasági mértékek négyszögei.

Száz négyszögméter: az ár, tizezer négyszögméter: a hektár.

 1. § A köbmértékek általában a hosszasági mértékek köbei.

Az ürmérték egysége a liter.

A liter a köbméter ezredrésze.

A liter tizedrésze: a deciliter; századrésze: a centiliter. Száz liter a hektoliter.

 1. § A sulymértékre nézve alapmértékül az országos levéltárban őrzött platinakilogramm szolgál, mely 1870. évben a magyar kormány és a franczia kormány részéről kiküldött bizottság által a párisi állami levéltárban levő eredeti kilogrammal (kilogramme prototype) egybehasonlittatván, annak 0.99999973 részével egyezőnek találtatott.
 2. § A sulymérték egysége a kilogramm.

A kilogramm egy liter lepárolt viz sulya a fagypont felett 4 Celsius foknyi mérsékletnél.

A kilogramm ezredrésze a gramm.

A grammnak tizedrésze: a decigramm; századrésze: a centigramm; ezredrésze: a milligramm.

Tiz gramm: a dekagramm; ezer kilogramm: a tonna.

 1. § Az erőmérték egysége a lóerő; alatta azon erő értetik, mely 75 kilogrammnak egy másodpercz alatt egy méternyi magasságra emeléséhez megkivántatik.
 2. § A régi és az uj mértékek viszony-számai a forgalmi használatra következőleg állapittatnak meg:
 3. a) Hosszmértékek

1 méter annyi mint 0.52729: ötvenkétezer hétszáz huszonkilencz százezredrész bécsi öl.

1 méter annyi mint 3,16375: három egész tizenhatezer háromszáz hetvenöt százezredrész bécsi láb.

1 méter annyi mint 37.965: harminczhét egész, kilenczszáz hatvanöt ezredrész bécsi hüvelyk.

1 méter annyi mint 1.286: egy egész, kétszáz nyolczvanhat ezredrész bécsi rőf.

1 centimeter annyi mint 0.37965: harminczhétezer kilenczszáz hatvanöt százezredrész bécsi hüvelyk.

1 kilométer annyi mint 0.11971: tizenegyezer kilenczszáz hetvenegy százezredrész magyar mértföld.

1 kilométer annyi mint 0.13182: tizenháromezer egyszáz nyolczvankét százezredrész ausztriai (posta) mértföld.

1 miriaméter annyi mint 1.1971: egy egész, ezer kilenczszáz hetvenegy tizezredrész magyar mértföld.

1 miriaméter annyi mint 1.3182: egy egész, háromezer egyszáznyolczvankét tizezredrész ausztriai (posta) mértföld.

1 bécsi öl annyi mint 1.89648: egy egész, nyolczvankilenczezer hatszáz negyvennyolcz százezredrész méter.

1 bécsi láb annyi mint 0.31608: harminczegyezer hatszáz nyolcz százezredrész méter.

1 bécsi rőf annyi mint 0.777: hétszáz hetvenhét ezredrész méter.

1 bécsi hüvelyk annyi mint 2.6340: két egész, hatezer háromszáz negyven tizezredrész centiméter.

1 magyar mértföld annyi mint 8.3536: nyolcz egész, háromezer ötszáz harminczhat tizezredrész kilométer.

1 magyar mértföld annyi mint 0.83536: nyolczvanháromezer ötszáz harminczhat százezredrész miriaméter.

1 ausztriai mértföld annyi mint 7.5859: hét egész, ötezer nyolczszáz ötvenkilencz tizezredrész kilométer.

1 ausztriai mértföld annyi mint 0.75859: hetvenötezer nyolczszáz ötvenkilencz százezredrész miriaméter.

1 marok (ló-mérték) annyi mint 10.536: tiz egész, ötszáz harminczhat ezredrész centiméter.

 

 1. b) Térmértékek

1 négyszög méter annyi mint 0.27804: huszonhétezer nyolczszáz négy százezredrész bécsi négyszög öl.

1 négyszög méter annyi mint 10.00931: tiz egész, kilenczszáz harminczegy százezredrész bécsi négyszög láb.

1 ár annyi mint 27.804: huszonhét egész, nyolczszáz négy ezredrész négyszög öl.

1 hektár annyi mint 2.317: két egész, háromszáz tizenhét ezredrész magyar hold (1200 négyszög ölével).

1 hektár annyi mint 1.738: egy egész, hétszáz harmincznyolcz ezredrész katasteri hold.

1 négyszög miriaméter annyi mint 1.433: egy egész, négyszáz harminczhárom ezredrész magyar négyszög mértföld.

1 négyszög miriaméter annyi mint 1.738: egy egész, hétszáz harmincznyolcz ezredrész ausztriai négyszög mértföld.

1 bécsi négyszög öl annyi mint 3.5966: három egész, ötezer kilenczszáz hatvanhat tizezredrész négyszög méter.

1 bécsi négyszög láb annyi mint 0.0999: kilenczszáz kilenczvenkilencz tizezredrész négyszög méter.

1 bécsi négyszög hüvelyk annyi mint 6.9379: hat egész, kilenczezer háromszáz hetvenkilencz tizezredrész négyszög centiméter.

1 magyar (1200 négyszög öles) hold annyi mint 0.4316: négyezer háromszáz tizenhat tizezredrész hektár.

1 katastralis hold annyi mint 0.5755: ötezer hétszáz ötvenöt tizezredrész hektár.

1 magyar négyszög mértföld annyi mint 0.6978: hatezer kilenczszáz hetvennyolcz tizezredrész nszg. miriaméter.

1 ausztriai négyszög mértföld annyi mint 0.5755: ötezer hétszáz ötvenöt tizezredrész négyszög miriaméter.

 

 1. c) Köbmértékek

1 köbméter annyi mint 0.1466: egyezer négyszáz hatvanhat tizezredrész bécsi köböl.

1 köbméter annyi mint 31.6669: harminczegy egész, hatezer hatszáz hatvankilencz tizezredrész bécsi köbláb.

1 liter annyi mint 1.1787: egy egész, egyezer hétszáz nyolczvanhét tizezredrész magyar itcze.

1 liter annyi mint 0.7068: hétezer hatvannyolcz tizezredrész bécsi pint.

1 hektoliter annyi mint 1.8418: egy egész, nyolczezer négyszáz tizennyolcz tizezredrész magyar akó (64 itczés).

1 hektoliter annyi mint 1.7671: egy egész, hétezer hatszáz hetvenegy tizezredrész bécsi akó.

1 hektoliter annyi mint 1.5992: egy egész, ötezer kilenczszáz kilenczvenkét tizezredrész pozsonyi mérő.

1 hektoliter annyi mint 1.6264: egy egész, hatezer kétszáz hatvannégy tizezredrész bécsi mérő.

1 bécsi köb-öl annyi mint 6.8210: hat egész, nyolczezer kétszáz tiz tizezredrész köbméter.

1 bécsi köbláb annyi mint 0.0316: három száztizenhat tizezredrész köbm.

1 bécsi köbhüvelyk annyi mint 18.2746: tizennyolcz egész, kétezer hétszáz negyvenhat tizezredrész köbcentiméter.

1 magyar itcze annyi mint 0.8484: nyolczezer négyszáz nyolczvannégy tizezredrész liter.

1 bécsi pint annyi mint 1.4147: egy egész, négyezer egyszáz negyvenhét tizezredrész liter.

1 magyar (64 itczés) akó annyi mint 0.5430: ötezer négyszáz harmincz tizezredrész hektoliter.

1 bécsi akó annyi mint 0.5659: ötezer hatszáz ötvenkilencz tizezredrész hektoliter.

1 bécsi mérő annyi mint 0.6149: hatezer száz negyvenkilencz tizezredrész hektoliter.

1 pozsonyi mérő annyi mint 0.6253: hatezer kétszáz ötvenhárom tizezredrész hektoliter.

 

 1. d) Sulymértékek

1 kilogramm annyi mint 1.7855: egy egész, hétezer nyolczszáz ötvenöt tizezredrész bécsi font.

1 kilogramm annyi mint 2: két vámfont.

1 kilogramm annyi mint 2.3807: két egész, háromezer nyolczszáz hét tizezredrész gyógyszertári font.

1 kilogramm annyi mint 3.5629: három egész, ötezer hatszáz huszonkilencz tizezredrész bécsi márka.

1 gramm annyi mint 0.05714: ötezer hétszáz tizennégy százezredrész bécsi lat.

1 gramm annyi mint 0.06: hat századrész vámlat.

1 gramm annyi mint 0.28646: huszonnyolczezer hatszáz negyvenhat százezredrész aranybeli sulyegység.

1 gramm annyi mint 4.8551: négy egész, nyolczezer ötszáz ötvenegy tizezredrész bécsi karát.

1 dekagramm annyi mint 0.5714: ötezer hétszáz tizennégy tizezredrész bécsi lat.

1 dekagramm annyi mint 0.6: hat tized vámlat.

1 tonna annyi mint 17.855: tizenhét egész, nyolczszáz ötvenöt ezredrész bécsi mázsa.

1 tonna annyi mint 20: husz vámmázsa.

1 bécsi font annyi mint 0.56006: ötvenhatezer hat százezredrész kilogramm.

1 vámfont annyi mint 0.5: öt tized kilogramm.

1 gyógyszertári font annyi mint 0.42004: negyvenkétezer négy százezredrész kilogramm.

1 bécsi márka annyi mint 0.28067: huszonnyolczezer hatvanhét százezredrész kilogramm.

1 bécsi lat annyi mint 17.502: tizenhét egész ötszáz két ezredrész gramm.

1 bécsi lat annyi mint 1.7502: egy egész, hétezer ötszáz két tizezredrész dekagramm.

1 vámlat annyi mint 16.666: tizenhat egész, hatszáz hatvanhat ezredrész gramm.

1 vámlat annyi mint 1.6666; egy egész, hatezer hatszáz hatvanhat tizezredrész dekagramm.

1 aranybeli sulyegység annyi mint 3.4909: három egész, négyezer kilenczszáz kilencz tizezredrész gramm.

1 bécsi karát annyi mint 0.20597: huszezer ötszáz kilenczvenhét százezredrész gramm.

1 bécsi mázsa annyi mint 56.006: ötvenhat egész, hat ezredrész kilogr.

1 vámmázsa annyi mint 50: ötven kilogramm.

 

 1. e) Erőmérték

1 lóerő (430 láb-font) annyi mint 75: hetvenöt kilogramm-méter.

 1. § A közforgalomban csak a következő határozatok szerint hitelesitett és bélyegzett mértékek és mérőkészülékek használhatók.
 2. § Hitelesités és bélyegzés alá csak olyan mértékek vehetők, melyek a jelen törvény 3., 5. és 7. §-ban felsorolt mennyiségeknek, azok felének és negyedrészének, illetőleg kétszeres, ötszörös, tizszeres és huszszorosának felelnek meg.

A mértékek hitelesitésénél és a közforgalomban azoknak szabályszerü értékétől engedhető eltérések legnagyobb mérvét a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister szabályrendelettel határozza meg.

 1. § Mely mérőkészülékek esnek hitelesités és bélyegezés alá, azt a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister szabályrendelete határozza meg.

Tizedmérlegeknél legkisebb sulymértékül egy gramm, századmérlegeknél egy dekagramm használandó.

 1. § Ha a bor, sör és szesz hordóban adatik el, a hordónak hitelesitve (köbözve) s tartalmát az uj mérték szerint kitüntető bélyeggel kell ellátva lennie. Kivételnek csak a külföldről érkezett bor, sör és szesz eladásánál akkor van helye, ha a további eladás az eredeti edényekben történik.
 2. § A mértékhitelesitést és köbözést a mértékhitelesitő hivatalok és közegek teljesitik.

Ily mértékhitelesitő hivatalokat a törvényhatóságok kötelesek felállitani, a minister által ezen törvény alapján kibocsátandó szabályok szerint.

A hitelesitésért és köbözésért járó dijak maximumát szabályrendelet utján a minister határozza meg. – E dijak azon törvényhatóság pénztárába folynak be, melynek közegei a hitelesitést, illetőleg köbözést teljesitik.

 1. § Budapesten állami központi mértékhitelesitő bizottság állittatik fel.

Ezen központi bizottság őrködik a jelen törvény életbeléptetésére szükséges műszaki munkálatok s az uj mértékrendszer helyes alkalmazása felett. E czélból az országos alapmértékek hiteles másait és a mintamértékeket elkészitteti és hitelesiti, s az utóbbiakkal a törvényhatóságokat, a mértékhitelesitő hivatalokat és közegeket a költségek utólagos megtéritése mellett ellátja.

A központi mértékhitelesitő bizottság szervezetét és hatáskörét ép ugy, mint a mértékhitelesités körül követendő eljárás részleteit a minister szabályrendelet utján határozza meg.

 1. § A jelen törvényben meghatározott uj mértékrendszer 1876 január 1-én lép érvénybe, s ezen időponttól kezdve a közforgalomban a 18. §-ban tett kivétellel kizárólag az ezen törvényben meghatározott mértékek használandók. Az emlitett időpont előtt kötött szerződésekben előforduló régi mértékek a szerződéseknek a mondott időpont után történő teljesitése alkalmával a 9. §-ban foglalt arány szerint átszámitandók.
 2. § A minister által rendeleti uton megszabandó határnaptól fogva a feleknek kölcsönös megegyezése mellett az uj mértékek a 16. §-ban meghatározott határidő előtt is alkalmazásba vehetők.
 3. § A földterület mennyisége jogügyletekben és mindennemü magánjogi okiratban a 16. §-ban meghatározott időn túl is az eddigi mérték szerint fejezendő ki s a telekkönyvi bejegyzések is az eddigi szabályok szerint eszközlendők, szabadságukban állván a feleknek, az okiratokban az eddigi mértékhez az uj mértéket is hozzáirni.

A földadó-alap tekintetében a törvényhozás további intézkedéseig szintén a jelenlegi területmérték tartatik fenn.

A tengeri hajózásnál az egyenlitő egy fokának 60-ik részét tevő tengeri mértföldnek és az 1871:XVI. tc. által megállapitott hajótonnának használata e törvény által nem érintetik.

 1. § A jelen törvény határozatainak meg nem felelő mértékek és mérőkészülékek használata a közforgalomban a szabályellenes mérő-eszközök elkobzásán kivül közigazgatási uton behajtandó és 100 forintig terjedhető pénzbirsággal fenyitendő, fennmaradván azonkivül a netáni bűnvádi eljárás alkalmazása is.

Hasonló birsággal sujtatnak azok is, kik a 13. §-ban emlitett határozatokat a hordókra nézve meg nem tartották.

A kihágás ismétlése sulyosbitó körülménynek veendő.

A be nem hajtható birság, minden öt frtot egy napba számitva, fogságbüntetéssé változtatandó át.

A birságok azon hatóságok pénztárába folynak, melynek rendőri közegei által kiszabattak.

 1. § Ezen törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister bizatik meg.

 

*Szentesítve: 1874.04.17. Kihirdetve: az országgyűlés képviselőházában 1874.04.20-án, a főrendek házában 1874.04.21-én.

Forrás: Wolters Kluwer: Ezer év törvényei. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87400008.TV

 

Címkék :

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?