Magyar pénzverés 1868-tól

1868 dukat magyar

1868. évi VII. törvénycikk a magyar kir. pénzverdékben veretendő pénzek alakja, belértéke és súlya iránt

Az 1867-diki XII. törvényczik 66-dik és az ugyanazon évi XVI. törvénycikk 12-ik szakaszai folytán: a magy. kir. pénzverdékben veretendő pénzek alakjára, belértékére és sulyára nézve rendeltetik:

 1. § A pénzverés alapjául az 500 grammal egyenlő pénzfont szolgál, mely a pénzsúly egységét képezi, és 1000 szemerre, vagy 10,000 aszra osztatik föl. – A pénzek finomsági tartalma a súly ezredrészével fejeztetik ki.
 2. § A magyar kir. pénzverdékben ezuttal következő pénznemek veretendők:
 • aranyak,
 • ezüst 1 forintosok,
 • ezüst 20 krajczárosok,
 • ezüst 10 krajczárosok,
 • réz 4 krajczárosok,
 • réz 1 krajczárosok.
 1. § Az arany átmérője ezentul is 19.75 millimeter, finomsági tartalma 986 1/9 ezredrész, súlya pedig 815 25/201 parány (Richtpfennig) lesz.

A képlapon (avers) Ő Felségének egész alakja koronázási öltönyben, a hátlapon pedig (revers) Magyarország czimere és az évszám lesz.

A körirat következő: Ferencz József, ausztriai császár, Magyarország apostoli királya.

 1. § Az egyforintos átmérője ezentul is 29 millimeter lesz, finomsági tartalma 900 ezredrész, súlya pedig 2/81 pénzfont.

A képlapon Ő Felsége mellképe, a hátlapon pedig Magyarország czimere, az évszám és a pénz neve 1. F. látható. A körirat az aranyéval azonos.

A sima kerületbe, mélyített betűkkel, következő felirat vágatik be: Bizalmam az Ősi Erényben.

 1. § A húszkrajczáros átmérője 21 millimeter, finomsági tartalma 500 ezredrész; 375 darab egy font tiszta ezüstöt tartalmaz és 187. 5 darab egy fontos nyom.

A képlapon Ő Felsége mellképe lesz, a 4. §-ban foglalt körirattal; a hátlapon e körirat: Magyar királyi váltópénz, közepében 20 krajczár, alatta az évszám.

 1. § A tizkrajczáros átmérője 18 millimeter, finomsága 400 ezredrész: 750 darab egy font tiszta ezüstöt tartalmaz és 300 darab egy fontot nyom.

A jelvények épen azok, melyek a 20 krajczároson láthatók, azon különbséggel, hogy a hátlap közepében 20 kajczár helyett 10 krajczár tétetik.

 1. § A négykrajczáros átmérője 27 millimeter, súlya 2/75 pénzfont lesz ezentul is.

A képlapon a magyar czimer látható ezen körirattal: Magy. kir. váltópénz; a hátlapon pedig tölgykoszorúban a 4 szám és alatt az évszám.

 1. § Az egykrajczáros átmérője 19 millimeter, súlya 1/150 pénzfont. A kép és hátlap a négykrajczároséval egyenlő, csakhogy a 4 szám helyett 1 szám áll.
 2. § Mindennemü pénzen megjelöltetik a pénzverde, honnan kikerült, még pedig KB. jelenti Körmöczbányát, a GyF. Gyula-Fehérvárt.
 3. § Ő Felsége többi országai pénzügyministeriumával létesített egyezmény folytán, a 12 millió forintot tevő 10 krajczáros pénzjegyek helyett épen annyi fém váltópénz tétetik forgalomba, melyből 3 millió 6 százezer Magyarországra esik.

Ezen magyar váltópénz 3 millió 3 százezer forintig ezüstben, 3 százezer forintig pedig rézben veretik.

 1. § Az 1867:XV. törvénycikk 5-ik §-a az államjegyek és váltópénzjegyek összes forgalmát háromszáz tizenkét millióban állapitván meg: a mely arányban a 10 krajczáros papirpénzjegyek, a fém váltópénzekkel kicserélés folytán, a forgalomban kevesbednek, azon arányban fognak államjegyekkel pótoltatni, akként, hogy az összes 10 krajczáros papir váltópénz bevonása után az összes államjegyek forgalma a háromszáz tizenkét milliót meg ne haladja.
 2. § Minthogy a papir váltópénz azon része, mely a forgalom által elenyészett, beváltás alá nem kerül, az innen eredő és a beváltáskor mutatkozandó haszon Magyarország és Ő Felsége többi királyságai és országai közt akkép fog felosztatni, hogy abból az elsőt 30%, az utóbbit pedig 70% illesse.
 3. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyi minister bizatik meg.

 

*Szentesítve: 1868.06.11. Kihirdetve: az országgyűlés képviselőházában 1868.06.16-án, a főrendek házában 1868.06.18-án.

Forrás: Wolters Kluwer: Ezer év törvényei. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=86800007.TV

Címkék :

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?